دی داد

موقعیت:
/
/
دفتر سال 1402

هیستوری شقوق دانش

(هیستوری شقوق دانش) دانش دارای دو شق اصلی است: فلسفه و علم. فلسفه قدمت ۲۵۰۰ ساله دارد و علم نیز قدمت ۵۰۰ ساله. از این نظر می‌توان فلسفه را مادر علم دانست، مادری که ۲۰۰۰ سال از دختر خود پیرتر است. البته امروزه با عنایت به اینکه تکنولوژی نیز پیچیدگی‌های خاص خود را پیدا کرده […]

صنعت پولساز علم سازی

(صنعت پولساز علم‌سازی) آمریکایی‌ها تمایل عجیبی به آگراندیسمان کردن هر چیز کوچک و جزئی دارند. محض مثال یک نکته ی ساده را گرفته و حولش آنچنان تبلیغاتی راه می‌اندازند که گوش فلک کر شده و همه خیال می‌کنند که چه کشفی صورت گرفته است. نکته هایی که از فرط پیش پا افتاده بودن، سایرین به […]

خودت را بشناس

این جمله ی سقراط که “خودت را بشناس!” سرآغاز خردورزی بشر است. این جمله در کنار آموزه ی دیگرش که “هر دانستنی دانش نیست و دانستن برای آنکه دانش باشد لازم است که به روش مقید شود” سرآغاز دانش فلسفه است. سقراط آنچنان چهره ی مهمی در طول تاریخ دانشورزی بشر است که تمامی کسان […]

دانش یعنی روش

یکی از سوالات مهم حوزه ی معرفت شناسی این است که آیا هر دانستنی “دانش” است؟! و پاسخ “خیر” است! خیر! هر دانستنی دانش نیست و فقط دانستن زمانی دانش می‌شود که مقید به روش (مِتُد) باشد. بدون متد آنچه که ما می‌دانیم دانش تلقی نمی‌شود. دانستن برای آنکه دانش تلقی شود لازم است که […]