دی داد

موقعیت:
/
فیزیک

دسته‌بندی فیزیک

فیزیک پُست مدرن (051-002)

در جهانی با ابعاد میانه یعنی جهانی با ابعاد انسانی،

علمی فیزیک

جهان گسسته (085-002)

حواس ما به گونه ای تکامل یافته اند که تصویر

علمی فلسفی فیزیک متافیزیک