دی داد

موقعیت:
/
فلسفه ی علم

دسته‌بندی علم

تقدم مشاهده بر نظریه (054-002)

در رابطه با حل و فصل کردن مقوله ی تقدم

فلسفه ی علم فلسفی

قرارداد (066-002)

خیلی از مسائل دنیای پیرامون ما از جنس قراردادها هستند.

فلسفه ی علم فلسفی

فرابشریت (071-002)

ترنس اُمانیسم! .......... (بیشتر…)

فلسفه ی علم فلسفی

سرحد سختی (088-002)

چیزها نمی توانند از حدی سخت تر شوند و اگر

فلسفه ی علم فلسفی

امید علمی (097-002)

(یک امید اصیل) حالا که من و ..... در این دبستان

فلسفه ی علم فلسفی