دی داد

موقعیت:
/
منطق

دسته‌بندی منطق

ناتمامیت گودلی (100-002)

پیشترها از پارادوکس قلم مو برای شما صحبت کرده بودم.

فلسفی معرفت شناسی منطق

قواعد ذهن (12_139-002)

قواعد ذهن: قانون برابری (این همانی): a = a قانون

فلسفی منطق