دی داد

موقعیت:
/
فلسفه ی زبان

دسته‌بندی ذهن و زبان

تاملاتی چند در باب فلسفه ی زبان و روش اِس. بی. اِم. (یک) (12-000)

صحبت پیرامون زبان همانطور که در مقالات قبلی نگارنده علی

فلسفه ی زبان فلسفی