دی داد

موقعیت:
/
ریاضیات

دسته‌بندی ریاضیات

فرض پیوستار (یا گسستار) کانتور (011-003)

بر روی یک خط یک سانتی متری، چند نقطه وجود

ریاضیات علمی

هیچِ فیزیکی (013-003)

اقلیدس بر این باور بود که نقطه بُعدی ندارد و

ریاضیات علمی

نظریه ی مجموعه های تجربی (ناکانتوری) (015-003)

در نظریه ی نسبیت، فیزیک به هندسه ی تجربی فروکاهیده

ریاضیات علمی

مجموعه ها و جهان در حلقه ی تهران (020-003)

یکی از ایجابات نظریه ی مجموعه های ناکانتوری (تجربی) در

ریاضیات علمی

مفهوم نهایت و زایش ریاضیات پُست مُدرن (029-003)

نمی توان به موجودیت حقیقی بینهایت قایل بود، اما چه

ریاضیات علمی

تکینه های ریاضیاتی (032-003)

در ابتدای آموزشِ ریاضیات به دانش آموزان گفته می شود

ریاضیات علمی

مجموعه ی اعداد واقعی (اِف) (037-003)

واژه ی real در زبان فارسی می بایست واقعی ترجمه

ریاضیات علمی

یک علم جدید: ریاضیات فیزیکی (073-003)

ریاضیات و فیزیک دو شق از مهمترین شاخه های معرفت

ریاضیات علمی فلسفه ی علم فلسفی فیزیک

فرض گسستار دی داد (075-003)

(Daydaad Discreteness Hypothesis – DDH) (بیشتر…)

ریاضیات علمی

مولتی ورس دی داد (078-003)

ماده ی کیهان در مغز بشر انباشته شده و سپس

ریاضیات علمی فلسفه ی ذهن فلسفه ی علم فلسفی

محاسبه پذیری بتوسط اصل نهایت (100-003)

شاید تا بدین جای کار، اصل نهایت معرفی شده در

ریاضیات علمی

عدد آخر (102-003)

خیلی ها بر این باورند که چیزی بعنوان "عدد آخر"

ریاضیات علمی

فلسفه ی ریاضیات پُست مُدرن (یک) (049-003)

افلاطون بر این باور بود که همه چیزِ متغیر این

ریاضیات علمی فلسفه ی علم فلسفی

فلسفه ی ریاضیات پُست مُدرن (دو) (111-003)

ریاضیات تجربی یعنی دادن خصلت های فیزیکی به عالم ریاضیات.

ریاضیات علمی فلسفه ی علم فلسفی

تبدیل ریاضیات به فیزیک (دو) (127-003)

از قدیم الایام همواره در بین صاحبنظران حوزه های ریاضی،

ریاضیات علمی فلسفه ی علم فلسفی فیزیک

تبدیل ریاضیات به فیزیک (یک) (053-003)

علت، شدن، تغییر، حرکت و زمان به احتمال بسیار زیاد

ریاضیات علمی فلسفه ی علم فلسفی فیزیک

ریاضیاتِ شُدَنی (طبیعی) (187-003)

بیش از هشتاد درصد ریاضیدانان امروزی، دارای رویکردی افلاطونی هستند

ریاضیات علمی فلسفه ی علم فلسفی متافیزیک

ریاضیات تجربی و نظریه ی رشته ها (045-003)

سری اعداد فاکتوآل، یک سری همگراست زیرا این سری از

ریاضیات علمی

از صفر به یک (1 → 0) (046-003)

نظریه ی ریاضیات تجربی از اینجا می آغازد که برای

ریاضیات علمی

طاعون بینهایت ها (222-003)

فیزیکدان از بینهایت بیزار است. بهتر است بگویم که بینهایت

ریاضیات علمی فلسفه ی علم فلسفی فیزیک