دی داد

موقعیت:
/
زیبایی شناسی

دسته‌بندی زیبایی‌شناسی

تاریخ هنر (082-002)

بشر نخستین همان زمانی که توانست ابزار بسازد، توانست از

زیبایی شناسی فلسفی

آوانگاردیسم (084-002)

امروز در گالری خانه ی هنرمندان طهران، کتابی را درباره

زیبایی شناسی فلسفی

اندر ذات احساس، زیبایی و هنر (002-002)

(استاطیقا و بوطیقا) (زیبایی شناسی روابط بنیادین) (بیشتر…)

زیبایی شناسی فلسفی